Gold master

Gold master

8/10
خطر
1045%
سودآوری
20%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

4/10
خطر
1355%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
AI Trade Risk

AI Trade Risk

7/10
خطر
19%
سودآوری
20%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
خطر
2831%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

5/10
خطر
1667%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
TRAN TRUNG KIEN

TRAN TRUNG KIEN

4/10
خطر
1355%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
ARTIFICIAL BTC

ARTIFICIAL BTC

5/10
خطر
734%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Rosy Sanchez M

Rosy Sanchez M

8/10
خطر
724%
سودآوری
5%
کمیسیون ها
1:100
اهرمها
Dream High 1565

Dream High 1565

7/10
خطر
692%
سودآوری
20%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
GOLD STRATEGY

GOLD STRATEGY

5/10
خطر
394%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
خطر
324%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
growth mindset

growth mindset

7/10
خطر
864%
سودآوری
10%
کمیسیون ها
1:100
اهرمها
Gold ranger

Gold ranger

7/10
خطر
750%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
COMBO SET EA

COMBO SET EA

5/10
خطر
367%
سودآوری
30%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
خطر
2831%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
DNI VietNam 7

DNI VietNam 7

3/10
خطر
381%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Tesla Auto EA 1

Tesla Auto EA 1

8/10
خطر
257%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Dr_ Trade

Dr_ Trade

7/10
خطر
237%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
PastiUntung

PastiUntung

7/10
خطر
177%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
خطر
140%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Scalp EU

Scalp EU

7/10
خطر
57%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
RTC news gold

RTC news gold

8/10
خطر
36%
سودآوری
15%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Orka investment

Orka investment

1/10
خطر
76%
سودآوری
25%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Forex trader

Forex trader

1/10
خطر
19%
سودآوری
5%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
dr Osama trades

dr Osama trades

3/10
خطر
22%
سودآوری
35%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Nano Pips 2022

Nano Pips 2022

7/10
خطر
80%
سودآوری
10%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها

حساب آزمایشی Exness را به صورت رایگان باز کنید