INTO FUTURE

INTO FUTURE

5/10
خطر
2831%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
DNI VietNam 7

DNI VietNam 7

3/10
خطر
381%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Tesla Auto EA 1

Tesla Auto EA 1

8/10
خطر
257%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Dr_ Trade

Dr_ Trade

7/10
خطر
237%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
PastiUntung

PastiUntung

7/10
خطر
177%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
DNI Viet Nam 8

DNI Viet Nam 8

7/10
خطر
140%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
Deserved Ones

Deserved Ones

3/10
خطر
128%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
PRO TRADER

PRO TRADER

7/10
خطر
78%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
A Better Day

A Better Day

2/10
خطر
73%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها
FOREX SCALPING

FOREX SCALPING

6/10
خطر
50%
سودآوری
0%
کمیسیون ها
1:200
اهرمها

حساب آزمایشی Exness را به صورت رایگان باز کنید